1. Sąlygos
 2. A Wilhelm Layher GmbH & Co. KG bendrosios pristatymo, mokėjimo ir nuomos sąlygos
 3. I. Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos

  1. Galiojimo ribos
  Šios Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos išimtinai taikomos bet kokiems teisiniams sandoriams su verslo įmonėmis ir fiziniais asmenimis. Mūsų Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos taikomos išskirtinai. Jos taip pat taikomos visiems būsimiems verslo sandoriams, net jei dėl jų nėra aiškiai dar kartą susitarta. Bet kokios besiskiriančios, Jūsų nustatytos bendrosios verslo sandorių ar pirkimo sąlygos negalioja; šiuo su jomis nesutinkama.
 4. 2. Pasiūlymas, užsakymo patvirtinimas
  Mūsų pasiūlymai gali būti pakeisti ir nėra įpareigojantys. Sutikimo deklaracijos ir užsakymai įgauna teisinę galią tik tuomet, kai yra mūsų patvirtinami raštu. Tas pats taikoma bet kokiems priedams, pakeitimams ar papildomiems susitarimams. Mūsų rašytinis užsakymo patvirtinimas nustato kiekvieno pristatymo apimtį, turinį ir kainodarą. Pasiūlymas turi savo galiojimo laiką. Užsakymas gali būti patvirtintas tik pasiūlymo galiojimo laiko metu
 5. 3. Kainos pagrindas
  Jei nepatvirtina kitaip, sutarties sudarymo metu galiojančios kainos taikomos tokios, kurioms taikomas teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis. Jei užsakymas yra patvirtinamas laiku, tačiau kliento prašymu pristatymo terminas yra atidedamas po pasiūlymo galiojimo laiko pabaigos ir įvyksta kokių nors darbo užmokesčio, medžiagų bei paskirstymo kainų dydžio pasikeitimų, tuomet taikomos pristatymo ar užbaigimo metu galiojančios neto kainos pagal kainoraštį ar veiklos kainos, kurioms taikomas teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis. Kainos nurodytos mūsų kainoraščiuose laikomos įprastinėmis pagal buvimo vietą ir pagrįstomis.
 6. 4. Pristatymo apimtis
  Pristatymo apimtis yra tiksliai tokia, kaip nurodyta mūsų rašytiniame užsakymo patvirtinime. Daliniai pristatymai ir vykdymas yra leidžiami tiek, kiek jie yra Jums priimtini.
 7. 5. Apmokėjimas
 8. Jei nėra susitarta kitaip, mūsų sąskaitos faktūros turi būti apmokėtos, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo sąskaitos išrašymo datos, nepriklausomai nuo to, ar sąskaita faktūra yra perduodama trečiosioms šalims ar pateikta trečiųjų šalių apmokėjimui.
  Jeigu pristatymas vėluoja dėl priežasčių, už kurias atsakingi esate Jūs, sąskaita faktūra išrašoma kartu su pranešimu apie mūsų pasirengimą pristatymui, bet ne anksčiau kaip pagal susitarimą nustatytą pristatymo datą.
 9. Jei turite įsiskolinimų pagal bet kurią iš mūsų sąskaitų faktūrų, visos kitos neapmokėtos sąskaitos faktūros nedelsiant tampa mokėtinomis.
 10. 6. Priešpriešinio reikalavimo ir užlaikymo teisės
 11. Jūs turėsite teisę reikalauti priešpriešinio reikalavimo ar užlaikymo teisės tik tuomet, jei jūsų priešieškiniams buvo išduotas vykdytinas sprendimas, jie yra nenuginčijami, ar buvo mūsų pripažinti. Be to, bet kokiu atveju, jūs turite teisę reikalauti šių teisių tik tiek, kiek jūsų priešieškinis yra paremtas tais pačiais sutartiniais santykiais.
 12. 7. Draudimas perleisti
  Jūs neturite teisės perleisti jokio pobūdžio reikalavimų (ieškinių), kylančių iš mūsų verslo santykių, trečiosioms šalims.
 13. 8. Išperkamųjų mokėjimų paskyrimas
  Jei Jūs nedeklaravote jokio išperkamųjų mokėjimų paskyrimo, mes turime teisę paskirti mokėjimus; Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 366 dalis eliminuojama pagal susitarimą.
 14. 9. Skolų išieškojimo įgaliojimai
  Mūsų darbuotojai ar mūsų prekybos agentai turi teisę išieškoti bet kokias skolas, jei jie yra įgalioti tai daryti. Ši nuostata taip pat taikoma bet kokiems turimų išteklių pardavimams.
 15. 10. Išlaidos transportavimui, pakavimui, draudimui ir transporto priemonėms
  Mūsų kaina iš esmės yra paties produkto (ang. ex works) kaina be pakuotės. Jūs padengiate transportavimo, pakavimo, draudimo ir transporto priemonių išlaidas.
 16. 10.1 Kreditas pakavimo medžiagoms
  Jei anksčiau mes paėmėme iš Jūsų mokestį už pakartotinio naudojimo transportavimo įrangą, tokią kaip padėklai, dėžiniai padėklai ir pan., mes kredituosime atitinkamas sumas, jei jos bus mus skubiai grąžintos ir tai mums nieko nekainuos.
 17. 10.2 Apdraustas išsiuntimas
  Esant pageidavimui, mes galime išsiųsti Jūsų rizika ir sąskaita apdraustas prekes.
 18. 10.3 Grąžinimų išlaidos
  Kadangi dėl mūsų turimų teisių mums turi būti sugrąžinamos bet kokios medžiagos, Jūs padengiate visas mūsų patiriamas išlaidas. Atskirais atvejais, šios išlaidos gali atitikti prekių neto vertę jų atsiėmimo metu. Jūs turite teisę mums įrodyti, kad tokių išlaidų nebuvo ar jų vertė buvo mažesnės nei reikalaujama suma.
 19. 11. Rizikos perdavimas
  Tiek, kiek rizika dar nėra Jums perduota, rizika yra Jums perduodama ne vėliau, kaip toliau nurodyta:
 20. 11.1 Surinkimo, pakrovimo ir perdavimo rizikos perdavimas
  Surinkimo, pakrovimo ir perdavimo pervežimo rangovui arba vežėjui momento, nepriklausomai nuo to, ar mes išsiunčiame prekes, ar Jūs jas priimate, ar mes arba Jūs pavedate tai trečiosioms šalims, ir nepriklausomai nuo to, ar išsiuntimas (transportavimas) vykdomas pardavėjui apmokėjus (angl. carriage paid to (CPT)) , pirkėjui apmokėjus (angl. freight collect) ar už fiksuotą mokestį, net jei vykdomi daliniai pristatymai.
 21. 11.2 Rizikos perdavimas priėmimo vėlavimo atveju
  Įvykus bet kokiam vėlavimui anksčiau čia minėtomis aplinkybėmis, už kurias Jūs esate atsakingas, arba jei neįvykdote priėmimo dėl kitų priežasčių, rizika Jums perduodama su mūsų pranešimu apie pasirengimą pristatymui.
 22. 12. Garantijos
  Iki to laiko, kol nėra išspręsti visų, mūsų Jums dėl bet kokių teisinių priežasčių keliamų reikalavimų ar gautinų sumų klausimai dabar ar ateityje, Jūs suteikiate mums toliau nurodytas garantijas:
 23. 12.1 Nuosavybės teisės išlaikymas
  Visos mūsų tiekiamos prekės lieka mūsų nuosavybe tol, kol visi reikalavimai, kylantys iš verslo santykių yra visiškai apmokėti ir įvykdyti. Ši nuostata taip pat taikoma ginčijamiems ir / arba sąlyginiams reikalavimams arba gautinoms sumoms. Jūs turite teisę disponuoti prekėmis, vykdydami įprastines verslo operacijas tol, kol neturite įsiskolinimų.
 24. 12.2 Išplėstinis nuosavybės teisės išlaikymas
  Jūs, iš anksto, visiškai priskiriate mums kaip užstatą visus su prekėmis susijusius reikalavimus ar gautinas sumas, atsirandančias iš perpardavimo arba kitu teisiniu pagrindu. Šiuo, mes priimame šį paskyrimą. Kadangi mes įtraukiame mūsų reikalavimus ar gautinas sumas į einamosios sąskaitos santykius su jumis, avanso perleidimas taip pat taikomas atitinkamam reikalavimui dėl likučio išmokėjimo.
 25. 12.3 Įgaliojimas surinkti sąskaitas, tiesioginio debeto įgaliojimo atšaukimas, joks kitų paskyrimų draudimas, pranešimas bet kokių trečiųjų šalių pateiktų reikalavimų atveju.

  12.3.1 Šiuo, mes suteikiame jums atšaukiamą įgaliojimą rinkti paskirtus reikalavimus ar gautinas sumas į mūsų sąskaitą savo vardu. Šis sąskaitų rinkimo įgaliojimas gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei jūs vėluojate vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus arba, jei mums tampa žinoma apie bet kokius užprotestuotų čekių ar vekselių atvejus, mokėjimų nutraukimo atvejus arba jei mes gauname apie jus bet kokios neigiamos informacijos.
 26. 12.3.2 Jūs neturite teisės paskirti jokių pavedimų jokioms kitoms šalims. Jūs turite teisę rinkti šiuos reikalavimus ar gautinas sumas tol, kol jūs vykdote savo mokėjimų įsipareigojimus. Jūs privalote iš karto mums pranešti apie bet kokius konfiskavimo ar kitus trečiųjų šalių intervencijos atvejus, kurie turi įtakos mūsų turtui ar teisėms.
 27. 12.4 Informacija apie klientus
  Mums pareikalavus, Jūs privalote pateikti mums informaciją apie jūsų individualius reikalavimus ar gautinas sumas trečiosioms šalims, kurios buvo įgytos kaip nurodyta 12.2 skirsnyje, informuoti savo pirkėjus paskyrimą ir nurodyti jiems, kad mokėjimus vykdytų išskirtinai mums. Mes turime teisę bet kuriuo metu pranešti pirkėjams apie paskyrimą ir patys surinkti reikalavimus ar gautinas sumas.
 28. 12.5 Įgaliojimo surinkti draudimas nemokumo atveju
  Šis įgaliojimas rinkti gautinas sumas laikomas panaikintu, jeigu pateikiamas bet koks prašymas, kuriuo jūsų turtui iškeliama bankroto byla, ar pagal kurį jūs turite vietoj priesaikos pateikti pareiškimą.
 29. 12.6 Užstato grąžinimas
  Jūs turite teisę reikalauti dalinio arba visiško užstato grąžinimo, jei jo galimo realizavimo vertė viršija garantuotus reikalavimus ar gautinas sumas 20{a353f00b5eea513caba01b73acf7d83d11932e05242ee9fcce17c07a92818bd1}.
 30. 12.7 Įgaliojimai surinkti prekes

  12.7.1 Siekiant užtikrinti mūsų nuosavybės teises, įskaitant bet kuriuos mokėjimo įsiskolinimo atvejus, jūs suteikiate mums ar mūsų paskirtiems tretiesiems asmenims teisę patekti į jūsų teritoriją arba patalpas bet kuriuo metu, siekiant paimti jums pristatytus ORIGINAL LAYHER produktus ir kitas prekes ir atgauti visus ORIGINAL LAYHER produktus ir kitas prekes, kurios yra mūsų nuosavybė. Tas pats taikoma, jei mums reikia savo ORIGINAL LAYHER produktus ir kitas prekes paimti iš jūsų klientų.
 31. 12.7.2 Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų, jūs neprieštaraujate šiam procesui, ir jūs aiškiai išreiškiate savo sutikimą dėl šios procedūros.
 32. 12.7.3 Jūs atlyginate mums visas išlaidas ir mokėjimus, mūsų patirtus ryšium su mūsų reikalavimų dėl perdavimo arba mūsų medžiagų surinkimo vykdymu.
 33. 13. Garantija
  Mes esame atsakingi dėl bet kokių pristatymo defektų, nepažeidžiant 14 skirsnyje pateiktų nuostatų, ir kaip nurodyta toliau, neapimant jokių vėlesnių reikalavimų:
 34. 13.1 Reikalavimas pranešti apie akivaizdžius ir matomus defektus. Apie akivaizdžius ir matomus defektus, pristatymus su trūkumais ir klaidingus pristatymus turi būti nedelsiant pranešama raštu važtaraštyje, nurodant pristatymo pranešimo numerį; kitu atveju, bet koks garantinio reikalavimo vykdymas bus atmestas.
 35. 13.2 Reikalavimas pranešti apie defektus, kurie nėra akivaizdžiai matomi. Defektai, kurie nėra akivaizdžiai matomi, yra laikomi priimtinais, jei mums apie juos nėra pranešama raštu, pažymint pristatymo pranešimo numerį, iš karto po jų nustatymo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo rizikos perdavimo. Kad būtų laikomasi šio laikotarpio, pakanka laiku atsiųsti pranešimą.
 36. 13.3 Defektų įrodymo prievolė, išlaidų atlyginimas. Jums tenka visa įrodinėjimo našta dėl visų aplinkybių, pateisinančių bet kokį reikalavimą. Jei pranešimas dėl defektų yra neteisingai pateiktas, jūs kompensuojate visas mūsų patirtas išlaidas.
 37. 13.4 Nuostolių išieškojimas, vėlesnis pristatymas, vėlesnis įvykdymas
 38. 13.4.1 Defektų atveju, savo nuožiūra, mes visų pirma pašaliname defektus arba pakeičiame prekes su defektais naujomis prekėmis. Jei vėlesnis įvykdymas nepavyksta, jūs turite teisę savo nuožiūra reikalauti sumažinti kainą arba nutraukti sutartį . Esant nedideliems defektams, atšaukimo ir atsisakymo priimti ar gauti priemonės netaikomos.
 39. 13.4.2 Jūs turite atšaukimo teisę, jei mes negalime patenkinti jūsų reikalavimo dėl vėlesnio įvykdymo, pateikdami naujas prekes vietoje prekių su defektais per keturias savaites. Neskaitant šios teisės, jūs neturite teisės į jokius kitus reikalavimus – net į kompensaciją už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus dėl vėlavimo.
 40. 13.5 Naudojimas pagal instrukcijas, techninės priežiūros ir testavimo reikalavimų laikymasis
  Jūsų reikalavimai turi būti paremti prielaida, kad mūsų detalės buvo naudojamos pagal instrukcijas techniškai kvalifikuoto personalo, kad buvo vykdomi bet kokie paskirti ar reikalingi techninės priežiūros ir testavimo darbai, ir kad buvo laikomasi pastoliams taikomų techninių reglamentų, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimų surinkimui, planavimui ir visų susijusių techninių, pareiginių arba teisės aktų nustatytų reikalavimų konkretaus naudojimo atveju laikymąsi.
 41. 13.6 Pateikimas pardavimų literatūroje

  13.6.1 Mūsų pardavimų literatūroje nėra jokių kokybės aprašų, nei patvirtintų charakteristikų. Išimtinai taikomas mūsų užsakymo patvirtinimas. Mūsų minimi patvirtinimai arba sertifikavimas, reiškia, kad mūsų ORIGINAL LAYHER produktai ir kitos prekės atitinka atitinkamą patvirtinimą arba sertifikavimą reikiamu mastu ir atitinka reikalavimus, nustatytus pagal patvirtinimą arba sertifikavimą.
 42. 13.6.2 Tai nereiškia, kad mūsų ORIGINAL LAYHER produktai ir kitos prekės atitinka jūsų paskirto konkretaus naudojimo reikalavimus tiesiog patvirtinimo arba sertifikavimo pagrindu.
 43. 13.6.3 Išsami, apie patvirtinimą arba sertifikavimą pateikta informacija neatleidžia jūsų nuo jūsų, kaip vartotojo, pareigos susipažinti su visais techniniais ir teisės aktų nustatytais reikalavimais dėl konstrukcijų projektavimo, struktūrinio stabilumo, taikymo ar naudojimo.
 44. 13.6.4 Produktai ir kitos prekės visada turi būti naudojami laikantis konkrečių struktūrinių reikalavimų, vietos aplinkybių ir valstybės institucijų arba teisės aktų konkrečių reikalavimų.
 45. 13.7 Surinkimo ir naudojimo instrukcijų trūkumai
  Surinkimo ir naudojimo instrukcijų trūkumai laikomi tik nedideliu ir nežymiu mūsų įsipareigojimų pažeidimu. Tokiu atveju, Jūs turite teisę tik į teisingų instrukcijų pristatymą, jei kitu atveju yra neįmanoma tinkamai naudoti mūsų detalių.
 46. 13.8 Labai neapdairaus arba tyčinio įsipareigojimų pažeidimo teisinės pasekmės
  Jūs turite teisę pareikšti papildomus reikalavimus tik tuo atveju, jei mes pažeistume kokį nors įsipareigojimą sąmoningai arba dėl didelio aplaidumo. Bet kokie kompensacijų ieškiniai dėl kardinalių sutartinių įsipareigojimų pažeidimų, kurie kilo dėl nedidelio aplaidumo, apsiriboja numatoma žala, kuri yra būdinga šio tipo sutartims. Mes nesame atsakingi už antraeilių sutartinių įsipareigojimų pažeidimus dėl nedidelio aplaidumo.
 47. 13.9 Galiojimo pabaiga dėl senaties
  Reikalavimai dėl esminių trūkumų, kurie nėra grindžiami vartojimo prekių pirkimu, baigiasi dėl senaties vėliausiai praėjus vieneriems metams po surinkimo, pristatymo, įteikimo ar pranešimo apie parengimą ekspedijavimui, išskyrus atvejus, kai esame kaltinami sukčiavimu.
 48. 13.10 Atsakomybės apribojimai ir galiojimo pabaiga dėl senaties
  Anksčiau pateikti atsakomybės apribojimai ir galiojimo pabaiga dėl senaties netaikomi reikalavimams, kylantiems iš įsipareigojimų dėl produkto, gyvybės praradimo, fizinio sužalojimo ar pakenkimo sveikatai. Šie įsipareigojimai taikomi nepažeidžiant įstatyminių atsakomybės apribojimų.
 49. 13.11 Atgręžtinio reikalavimo teisė pagal Vokietijos civilinio kodekso 478 skirsnį

  Jūsų, kaip pirkėjo, bet kokios atgręžtinio reikalavimo teisės prieš mus, kaip tiekėją, pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 478 skirsnį, yra galimos tik tokia apimtimi, kokia bet kokie jūsų su jūsų klientu sudaryti susitarimai neviršija įstatymų nustatytų reikalavimų dėl defektų.
 50. 13.12 Naudoti produktai

  Pagal sutartį numatyta naudotų prekių būklė, yra prekių būklė pirkimo metu. Bet koks tokių prekių nusidėvėjimas atitinkamai jų naudojimo trukmei nesudaro jokio esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo. Kitu atveju, jokia garantija dėl esminių defektų nėra suteikiama.
 51. 14. Įpareigojanti rašytinė informacija

  Bet kokia mūsų darbuotojų žodžiu suteikta informacija yra laikoma savanoriška paslauga. Bet kokie mūsų darbuotojų žodžiu išsakyti teiginiai tampa teisiškai įpareigojančiais tik su mūsų raštišku patvirtinimu.
 52. 15. Privalomi pristatymo terminai, pristatymo datos

  Mūsų pristatymo terminai ir datos tampa privalomais tik tuomet, jeigu mes raštu patvirtiname, jog jie yra privalomi. Mes nesutinkame su jokiu jūsų numatomu nustatytu laikotarpiu arba terminais.
 53. 15.1 Pristatymo terminų, pristatymo datų, pristatymo apimties nustatymas
  Mūsų rašytinis užsakymo patvirtinimas yra privalomas tik pristatymo terminams, pristatymo datoms ir pristatymo apimčiai. Pristatymo terminai arba pristatymo datos mūsų pateikti kitaip yra neprivalomi ir nusako negalutinę prekių išsiuntimo ar surinkimo iš mūsų gamyklos Güglingen-Eibensbach datą.
 54. 15.2 Pristatymo terminų, pristatymo datų laikymasis
  Yra laikoma, kad pristatymo laikotarpių arba pristatymo datų, kurie buvo patvirtinti raštu, buvo laikomasi, jeigu mes pranešėme jums apie prekių prieinamumą, sukomplektavimą ar parengimą išsiuntimui iki pristatymo datos ar pristatymo termino pabaigos, jei prekės paliko gamyklą arba buvo perduotas vežėjui, vežėjo rangovui ar bet kuriai kitai išsiuntimą vykdyti paskirtai šaliai tokiu būdu, kad įprastomis aplinkybėmis būtų galima tikėtis savalaikio pristatymo.
 55. 15.3 Reikalavimas dėl bet kokių terminų ar datų laikymosi
  Reikalavimas laikytis bet kokių terminų ar datų priklauso nuo sekančių suvestinių sąlygų: jūs pateikėte visus dokumentus, būtinus patvirtinimus ir pateisinamuosius dokumentus bei visus planus laiku; jūs laiku ir visiškai atlikote sutartus mokėjimus; jūs neturite jokių įsiskolinimų. Jei kuri nors iš šių sąlygų yra neįvykdyta, tuomet terminai yra pratęsiami ar datos yra atidedamos pagal vėlavimą, dėl kurio esate atsakingi.
 56. 15.4 Bet kokių terminų pratęsimas dėl force majeure aplinkybių
  Jei mes negalime laikytis kokių nors terminų ar datų dėl
  force majeure aplinkybių, pavyzdžiui, streiko ar lokauto, sutartyje nustatyti terminai arba datos atitinkamai pratęsiami.
 57. 15.5 Pavėluotas pristatymas
  Bus laikoma, kad mes uždelsėme pristatymą, jei jūs nustatėte mums pagrįstą pratęsimo laikotarpį, praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms po neprivalomo pristatymo dienos ar neprivalomo pristatymo termino, ir šis laikotarpis pasibaigė be jokių rezultatų. Bet kokia iš to kylanti atsakomybė apsiriboja tyčiniu sutarties pažeidimu arba jos pažeidimu dėl didelio aplaidumo.
 58. 16. Atšaukimo teisė bet kokiais užprotestuotų čekių ar vekselių, mokėjimų nutraukimo, neigiamos informacijos atvejais
 59. Mes turime teisę atšaukti sutartį, jei sužinosime apie bet kokius užprotestuotų čekių ar vekselių atvejus, mokėjimų nutraukimo atvejus arba gavę apie jus bet kokios neigiamos informacijos.
 60. 16.1 Vienkartinės kompensacijos reikalavimas
  Jei mes atšaukiame sutartį dėl šių priežasčių, mes įgyjame teisę į nustatyto dydžio vienkartinę kompensaciją, kurią sudaro 20{a353f00b5eea513caba01b73acf7d83d11932e05242ee9fcce17c07a92818bd1} nuo užsakymo neto vertės. Jūs turi teisę įrodyti mums, kad mes nepatyrėme jokių tokio pobūdžio nuostolių, arba, kad bet koks mūsų patirtas nuostolis buvo mažesnis negu ši suma. Jums nesuteikiama teisė reikalauti jokių kitų teisių.
 61. 16.2 Pasirinkimai dėl techninių arba materialių pirkimo sunkumų, dėl kurių mes nesame atsakingi

  Tuo atvejų, jei iškyla nenumatytų techninių ar materialių pirkimo sunkumų, dėl kurių mes nesame atsakingi, mes turime teisę atšaukti sutartį. Šiuo atveju negali būti jokių kitų vienašališkų arba abipusių reikalavimų.
 62. 17. Autorių teisės, šalinimo ir naudojimo teisės, dokumentų ir duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  17.1 Mes pasiliekame visas teises be apribojimų į visus dokumentus ir visą informaciją, kurią mes jums suteikėme, įskaitant, be apribojimų, pasiūlymus, kainų sąmatas, techninius brėžinius, visas iliustracijas ir planus, ir ypač mūsų šalinimo ir naudojimo teises pagal nuosavybės teisę ir autorių teises.
 63. 17.2 Visi mums priklausantys dokumentai ir duomenys, gali tapti prieinami arba būti perduoti trečiosioms šalims su tikslu kopijuoti, dauginti ar perkelti į duomenų laikmenas visa apimtimi, dalimis arba ištraukomis, tik gavus mūsų išankstinį raštišką sutikimą.
 64. 18. Iliustratyvios ar pieštos medžiagos, konstrukcinio projektavimo detalių, struktūrinio stabilumo, nustatytojo naudojimo pagal paskirtį arba tikslą reikšmė

  18.1 Bet kokia iliustratyvi arba piešta medžiaga apie galimą ar faktinį mūsų detalių panaudojimą yra naudojama tik kaip pavyzdys, siekiant vaizdžiai pademonstruoti jų galimą taikymą. Tai nėra jokia teisiškai įpareigojanti garantija dėl jų rūšies ir jų galimo ar leistino praktinio taikymo arba naudojimo.
 65. 18.2 Bet kokia informacija ar medžiaga dėl konstrukcijų projektavimo, surinkimo, planavimo, tvirtinimo, struktūrinio stabilumo, nustatytojo naudojimo ar taikymo pagal paskirtį turi būti laikoma tik pavyzdžiu, ir todėl yra neįpareigojanti. Visa ši informacija ar medžiaga neatleidžia jūsų, kaip naudotojo, nuo pareigos susipažinti visais techniniais ir teisės aktų nustatytais reikalavimais dėl konstrukcijų projektavimo, surinkimo, planavimo, tvirtinimo, struktūrinio stabilumo, nustatytojo naudojimo ar taikymo pagal paskirtį.
 66. 18.3 Jūs visada turite naudotis mūsų ORIGINAL LAYHER produktais ir kitomis prekėmis laikydamiesi konkrečių struktūrinių reikalavimų, atsižvelgdami į vietos aplinkybes ir konkrečius valdžios institucijų ar teisės aktų reikalavimus.
 67. 18.4 Jūs privalote veikti pagal ir laikytis visų susijusių techninių, valdžios institucijų ar teisės aktų reikalavimų dėl konkretaus taikymo.
 68. 18.5 Mes aiškiai nurodome, kad tik jūs, kaip mūsų ORIGINAL LAYHER produktų ir kitų prekių naudotojas, esate atsakingas už produktų saugų montavimą, keitimą, išmontavimą ir stabilumą, tvirtinimo priemonių tipą, pasirinkimą, naudojimą ir patikrinimą, atitinkamų DIN ar EN standartų, techninių reglamentų pastoliams, visuotinai pripažintų inžinerijos principų pastolių planavimui, surinkimui ir statybai laikymąsi, bei visų viešosios valdžios aktų ir įstatymų nuostatų laikymąsi, įskaitant be apribojimų visas nuostatas, nustatytas statybos inspekcijos arba statybos įstatymų, bei saugos darbe reglamentų, atkreipiant ypatingą dėmesį į nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių reikalavimus.
 69. 18.6 Be to, jūs, kaip mūsų ORIGINAL LAYHER produktų ir kitų prekių naudotojas, esate už jų naudojimą pagal paskirtį ir turite užtikrinti pastolių eksploatacinę saugą, tinkamą ženklinimą ir identifikavimą bei išbandymą.
 70. 18.7 Jeigu kurie nors pastoliai statomi nukrypstant nuo norminės konfigūracijos, jūs esate atsakingi už tai, kad jų struktūrinis stabilumas būtų dokumentuotas arba patvirtintas tiek, kiek tai būtina pagal reikalavimus, pavyzdžiui, teikiant konkretaus atvejo vykdymo planus, papildytus jūsų įvertinimu pagal profesinę patirtį.
 71. 18.8 Tai taip pat yra papildoma duomenimis pateiktais mūsų surinkimo ir naudojimo instrukcijose.
 72. 19. Mišrus ORIGINAL LAYHER produktų naudojimas

  19.1 Visa informacija arba pateikimai mūsų produktų brošiūrose taikomi išimtinai ORIGINAL LAYHER gaminių naudojimui. Mūsų gaminiai yra suprojektuoti, pagaminti ir jų funkcijos sukonfigūruotos išimtinai naudojimui su kitais Layher gaminiais. ORIGINAL LAYHER gaminiai skiriasi nuo kitų gamintojų gaminių ar imitacinių produktų savo konstrukciniu suprojektavimu, medžiagomis ir gamybos procesais.
 73. 19.2 Mes negalime daryti jokių pareiškimų dėl bet kokio Layher gaminių naudojimo kitose sistemose arba mišraus naudojimo su kitais produktais. Ši nuostata taip pat taikoma bet kokių ORIGINAL LAYHER gaminių kopijų naudojimui.
 74. 19.3 Dėl šių priežasčių, mes neprisiimame jokios atsakomybės tuo atveju, jei mūsų ORIGINAL LAYHER gaminiai naudojami mišriai – su kitais produktais. Šiuo atžvilgiu, jūs atleidžiate mus nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų.
 75. 19.4 Visi mūsų pareiškimai dėl produkto savybių, galimo taikymo, struktūrinio dizaino detalių, montavimo variantų, pritvirtinimo galimybių, taikymo metodų, techninių duomenų ir atitikties teisės aktų reikalavimams ar standartams, kiekvienu atveju taikomi tik ORIGINAL LAYHER gaminiams ar jų naudojimui.
 76. 20. Techninės modifikacijos
  Pakeitimai, susiję su technikos pažanga, gali būti atliekami bet kuriuo metu.
 77. 21. Teikimo vieta
  Teikimo vieta, mūsų nuožiūra, yra arba mūsų įmonės registruota buveinė Güglingen-Eibensbach mieste, arba vienas iš mūsų pristatymo sandėlių.
 78. 22. Vienintelė jurisdikcijos vieta
  Jeigu šalys yra registruotos verslo įmonės, juridiniai asmenys pagal viešąją teisę ar specialieji fondai pagal viešąją teisę, vienintelė jurisdikcijos vieta, įskaitant bet kokias teismo bylas, susijusias su vekseliais, čekiais ir supaprastintais procesais, ir nepriklausomai nuo ginčo vertės, bus Brackenheim Apylinkės teismas (Amtsgericht), kuris yra atsakingas, kaip faktinis ir vietinis pirmosios instancijos teismas pagal mūsų įmonės registracijos vietą. Ta pati nuostata taip pat taikoma, jei jūs neturite jurisdikcijos Vokietijoje, arba jei jūs perkėlėte savo registracijos vietą arba yra įprastinę buvimo vieta už Vokietijos ribų po sutarties sudarymo, arba jei jūsų registracijos vieta arba įprastinė buvimo vieta nėra žinoma kreipimosi į teismą metu.
 79. 23. Nepavaldumas JT komercinei teisei
  Taikomi išskirtinai Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, arba jie turi pirmenybę. JT komercinė teisė netaikoma.
 80. 24. Privatumas, saugumas

  24.1 Mes užrašome jūsų asmens duomenis tik tam tikslui, kurį nurodote juos mums suteikdami. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik Layher Group.
 81. 24.2 Jūs sutinkate ir leidžiate mums tvarkyti, saugoti ir analizuoti duomenis, kuriuos mes gauname dalykinio bendradarbiavimo metu, laikantis atitinkamų duomenų apsaugos taisyklių.
 82. 24.3 Mūsų privatumo politiką ir papildomos informacijos apie privatumą galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu: www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02
 83. II. Bendrosios nuomos sąlygosBe pirmiau I skirsnyje pateiktoms „Bendrosioms pristatymo ir mokėjimo sąlygoms“, bet kokiems ORIGINAL LAYHER gaminiams ir kitoms prekėms, kurios yra iš mūsų nuomojamos, taip pat turi būti taikomos toliau nurodytos nuostatos.
 84. 1. Sutarties dalykas, pasiūlymas, nuomos laikotarpis, nuomos kainos, išlaidos

  1.1 Sutarties dalykas
  Ši nuomos sutartis suteikia jums teisę naudoti ORIGINAL LAYHER gaminius ir kitas prekes sutartą laikotarpį bei nurodytais tikslais Vokietijoje.
 85. 1.2 Nuomos pasiūlymo pasikeitimo galimybė
  Nuomos pasiūlymai yra neįpareigojantys ir gali būti keičiami. Jie sudaromi su išlyga, kad, prasidėjus nuomos laikotarpiui, atitinkama nuomos medžiaga yra prieinama.
 86. 1.3 Nuomos terminas
  1.3.1
  Nuomos terminas yra numatomas sutartyje. Jis prasideda tą dieną, kai nuomos objektas įteikiamas jums ar vežėjui.
 87. 1.3.2 Jei nėra jokio priešingai nurodančio susitarimo ar patvirtinimo, minimalus nuomos sutarčių sudarymo laikotarpis yra 20 savaičių. Mūsų nuomos kainos nurodytos 4 savaičių nuomos laikotarpiui, išskyrus atvejus kai yra koks nors susitarimas ar patvirtinimas, nurodantis kitaip. Bet koks 4 savaičių laikotarpis arba tokio laikotarpio dalis yra apmokama visa apimtimi.
 88. 1.4 Nuomos kaina
  1.4.1
  Nuomos kainos skaičiuojamas nuo prekių pristatymo ar surinkimo datos. Sąskaitos faktūros už visus vėlesnius nuomos laikotarpius yra išrašomos iš anksto 4 savaičių laikotarpiui. Nuomos sąskaitos faktūros turi būti sumokamos per 10 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.
 89. 1.4.2 Yra taikomos mūsų nuomos kainos, kurios galioja atitinkamam nuomos laikotarpiui; joms taikomas teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokestis. Tuo atveju, jei nuomos kainos padidėja, jums suteikiama išskirtinė sutarties nutraukimo teisė, jei nedelsdami pateikėte rašytinį prieštaravimą dėl tokio kainų padidinimo. Mūsų kainoraščiuose nurodytos kainos laikomos įprastinėmis buvimo vietai ir pagrįstomis.
 90. 1.5 Išlaidos transportavimui, pakavimui, draudimui
  Jūs apmokate ORIGINAL LAYHER gaminių ir kitų prekių pervežimo į jų paskirties vietą, pakavimo ir draudimo išlaidas.
 91. 1.6 Įsiskolinimai, įgaliojimas paimti prekes
  1.6.1
  Jei vėluojate vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus ir turite įsiskolinimų, kurie yra uždelsti daugiau nei 14 dienų, mes turime teisę nedelsiant ir be įspėjimo atšaukti visas nuomos sutartis su jumis, ir vykdyti neatidėliotiną visų nuomojamų daiktų perėmimą. Tokiu atveju, jūs neturite jokios užlaikymo teisės.
 92. 1.6.2 Pranešimo apie nutraukimą atveju, mes turime teisę nedelsiant perimti savo žinion ir paimti, savo nuožiūra, visus jūsų nuomojamus ORIGINAL LAYHER produktus ir kitas prekes arba jų dalį. Be to, tokiu atveju, mes arba bet kurios mūsų paskirtos trečiosios šalys turi teisę patekti į jūsų teritoriją arba verslo patalpas siekiant paimti jūsų nuomojamus ORIGINAL LAYHER produktus ir kitas prekes. Tas pats taikoma, jei mūsų ORIGINAL LAYHER produktai ir kitos prekės turi būti paimtos iš jūsų klientų.
 93. 1.6.3 Siekiant išvengti nereikalingų išlaidų, jūs neprieštaraujate šiam procesui, ir jūs aiškiai išreiškiate savo sutikimą dėl šios procedūros.
 94. 2. Jūsų, kaip nuomojančios šalies, pareigos
  2.1
  Priėmimas
  Jūs turite įvykdyti nuomojamų prekių priėmimą. Jūs patvirtinate mums raštu, mūsų nuožiūra, pavyzdžiui, pristatymo pranešime, važtaraštyje, ar gavimo patvirtinimo rašte, kad tinkamai įvykdėte nuomojamų prekių priėmimą, ir kad jos funkcionuoja tinkamai ir be jokių apribojimų. Jūs turite patikrinti nuomojamas prekes iškart po gavimo, siekiant užtikrinti, kad gautos visos prekės ir, kad nėra jokių defektų. Apie bet kokius defektus ar trūkumus turi būti pranešta nedelsiant – priešingu atveju, reikalavimai nagrinėti bet kokias pretenzijas, bus atmesti.
 95. 2.2 Naudojimasis nuomojamomis prekėmis, surinkimo ir naudojimo instrukcijos
  Jūs privalote laikytis visų reikalavimų, taikomų iš mūsų nuomojamų ORIGINAL LAYHER gaminių ir kitų prekių naudojimui, bei atlikti visą privalomą registraciją arba gauti leidimus tokių nuomojamų prekių naudojimui. Jūs, savo lėšomis, apsidraudžiate reikalingu draudimu. Anksčiau šiame tekste, I dalies „Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos“ 18 ir 19 skirsniuose pateiktos nuostatos taikomos atitinkamai.
 96. 2.3 Mišraus naudojimo draudimas
  2.3.1
  Jūs turite naudoti išnuomotas prekes tik kartu su kitais ORIGINAL LAYHER gaminiais ir kitomis prekėmis. Mes aiškiai nurodome, kad bet koks ORIGINAL LAYHER gaminių ir kitų prekių maišymas kurių kitų gamintojų produktais ar mūsų produktų kopijomis nėra numatytas nuomos tikslais.
 97. 2.3.2 Jūs atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės, kilusios dėl bet kokio ORIGINAL LAYHER gaminių mišraus naudojimo su kitais produktais.
 98. 2.3.3 Anksčiau šiame tekste, I dalies „Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos“ 18 ir 19 skirsniuose pateiktos nuostatos taikomos atitinkamai.
 99. 2.4 Naudojimas pagal paskirtį, priežiūros ir remonto išlaidos
  Jūs įsipareigojate naudoti išnuomotas prekes išskirtinai pagal paskirtį. Jūs turite palaikyti tokią išnuomotų prekių būklę, kokia yra nurodyta sutartinėse sąlygose, ir atlikti savo lėšomis bet kokį jų remontą. Tai neatleidžia jūsų nuo pagal nuomos sutartį prisiimtų įsipareigojimų, ypač nuo pareigos mokėti nuomos mokestį.
 100. 3. Rizikos perdavimas
  Kiek tai susiję su rizikos perdavimu, pvz., jei prekės netyčia prarandamos dėl praradimo ar vagystės, ar jei pablogėja jų būklė dėl netyčinės žalos, atitinkamai taikomos anksčiau šiame tekste, I dalies „Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos“ 11, 11.1 ir 11.2 skirsniuose pateiktos nuostatos, ir surinkimas yra prilyginamas perdavimui.
 101. 4. Naudojimo vieta
  Mums pareikalavus, turi būti pranešta apie naudojimo vietas. Jei mes negauname informacijos apie kokią nors naudojimo vietą, nepaisant įspėjimo apie nutraukimą, tai suteikia mums teisę nutraukti nuomos sutartį be įspėjimo ir pareikalauti kompensacijos.
 102. 5. Garantija
  5.1
  Jei įteikimo metu nustatomi kokie nors nuomojamų prekių defektai, mes suteikiame garantiją dėl esminių trūkumų, atlikdami remonto darbus pašalinti defektams ar pakeisdami prekes su trūkumais pateikiant naujas prekes. Jūs turite teisę sumažinti nuomos kainą, jei du bandymai, siekiant pašalinti defektus remonto darbais arba pateikti naujas prekes, nepavyksta. Mes turime teisę pateikti techniškai ir ekonomiškai lygiavertį ORIGINAL LAYHER produktą vietoj išnuomoto produkto.
 103. 5.2 Atitinkamai taikomos anksčiau šiame tekste, I dalies „Bendrosios pristatymo ir mokėjimo sąlygos“ 13 skirsnyje pateiktos nuostatos.
 104. 6. Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už visą žalą, kuri atsiranda naudojant nuomojamas prekes.
 105. 7. Teisė grąžinti prekes, teisė išieškoti nuostoliams dėl defektų
  7.1
  Prekių grąžinimas
  Pasibaigus sutarties galiojimui, išsinuomojusi šalis privalo grąžinti išsinuomotas prekes mūsų įmonės registruotu adresu Vilniaus mieste. Grąžinamos visos, neužterštos, apdraustos prekės nuomotojo sąskaita ir rizika.
 106. 7.2 Grąžinimo važtaraštis, grąžinimo būdas
  Jūs įsipareigojate grąžinti visus nuomojamus ORIGINAL LAYHER gaminius ir kitas prekes su važtaraštyje nurodytais mūsų pristatymo duomenimis. Jūs grąžinate išnuomotas prekes taip, kad mes galėtumėte jas iškrauti naudodamiesi šakiniu krautuvu be jokių papildomų darbų ir išlaidų, ir transportuoti bendrovės teritorijoje. Jei tai nėra įvykdyta, jūs turite kompensuoti mums už papildomą darbą ir išlaidas. Jūs turite teisę įrodyti mums, kad mes nepatyrėme jokių tokio pobūdžio papildomų išlaidų, arba kad tos papildomos išlaidos buvo mažesnės negu mokestis, kurį mes reikalaujame sumokėti.
 107. 7.3 Būklės pablogėjimas, nukrypimai nuo būklės pristatymo metu
  Bet koks nuomojamų prekių būklės pablogėjimas nuomos laikotarpio pabaigoje, ar bet koks nukrypimas nuo būklės pristatymo metu, apmokamas jūsų sąskaita, nebent tai atitinka naudojimą pagal paskirtį arba tai būtų atsiradę dėl naudojimo pagal paskirtį. Jūs padengiate visas valymo ar remonto išlaidas. Jei mes manome, kad detalės negali būti suremontuotos arba remonto kaina viršija neto kainą pagal kainoraštį, mes turime teisę atsisakyti priimti grąžinamas pažeistas nuomojamas prekes ir, vietoj to, reikalauti kompensacijos, atitinkamai neto kainų pagal kainoraštį sumai. Jūs turite teisę įrodyti mums, kad mes nepatyrėme jokių tokio pobūdžio nuostolių, arba kad tie nuostoliai buvo mažesni negu mokestis, kurį mes reikalaujame sumokėti. Ši nuostata taip pat taikoma, jei jūs atliekate techninius nuomojamų prekių pakeitimus.
 108. 7.4 Nuomojamas prekės, kurios jau neegzistuoja ar yra su defektais.
  Jei kurios nors išnuomotos prekės nebeegzistuoja tuo metu, kai jos turi būti grąžinamos arba atsiimamos, arba jei jos yra su trūkumais, kaip apibrėžta 7.3 skirsnyje, už šias prekes mes išrašysime Jums sąskaitą faktūrą pagal atitinkamas neto kainoraščio kainas. Jūs turite teisę įrodyti mums, kad mes nepatyrėme jokių tokio pobūdžio nuostolių, arba kad tie nuostoliai buvo mažesni negu mokestis, kurį mes reikalaujame sumokėti.
 109. 7.5 Valymo ar remonto išlaidos
  Visos būtinos valymo ar remonto išlaidos, apskaičiuojant priimtinas ir įprastines sąnaudas, pateikiamos jūsų apmokėjimui.
 110. 7.6 Atsiimamų prekių apimtis
 111. Mes atsiimame tik tuos ORIGINAL LAYHER produktus ir kitas prekes, kurias mes Jums pateikėme pagal atitinkamą nuomos sutartį.
 112. 7.7 Vėlavimas grąžinti prekes
  7.7.1
  Jeigu jūs, kaip besinuomojanti šalis, negrąžinate prekių pagal sutartį pasibaigus nuomos sutarties terminui ar ją nutraukus, arba jūs vėluojate tai padaryti, mes turime teisę reikalauti mokesčio už jų naudojimą, kuris yra lygus sutartai nuomos kainai, kaip kompensacijos už laikotarpį, kurio metu mes neturime šių prekių. Mes pasiliekame teisę reikalauti atlyginti tolesnę žalą ar nuostolius.
 113. 7.7.2 Bet koks tolesnis naudojimasis nuomojamomis prekėmis nenulemia nuomos sutarties pratęsimo. Šiuo mes iš anksto prieštaraujame bet kokiam numanomam nuomos sutarties pratęsimui. Bet kokio tolesnio naudojimo trukmei taikoma galiojanti nuomos kaina kaip kompensaciją už naudojimąsi. Ši kompensacija už naudojimąsi nustatoma įprastai pagal naudojimosi vieta ir pagrįstai.
 114. 8. Priešlaikinis nutraukimas
  Jei jūs nesilaikote pagrindinių įsipareigojimų, ar nepadarote to laiku arba visiškai, mes turime teisę nutraukti sutartį be išankstinio įspėjimo. Nepažeidžiant jokių kitų reikalavimų, jums lieka pareiga sumokėti nuomos kainą už likusį nuomos sutarties laikotarpį ar už laikotarpį iki kitos galimo nutraukimo dienos.
 115. 9. Pirkimas
  Jei, pasibaigus nuomos sutarčiai, nusprendėte įsigyti nuomojamas prekes, jums bus suteikta pirkimo kainos nuolaida, atitinkanti įprastinę prekybos praktiką. Įsipareigojimai, kylantys iš nuomos sutarties lieka galioti tol, kol už prekių perėmimą mokėtina suma yra sumokama visa apimtimi.
 116. B – Bendrosios Wilhelm Layher GmbH & Co. KG produktų pirkimo sąlygos

  1 skirsnis
  Bendrosios nuostatos, galiojimo ribos
  1.1. Mūsų Pirkimo sąlygos taikomos išskirtinai; bet kokios besiskiriančios, Jūsų nustatytos bendrosios pirkimo ar verslo sandorių sąlygos yra mums nepriimtinos, ir šiuo mes su jomis nesutinkame.
 117. Mūsų Pirkimo sąlygos taip pat taikomos visiems būsimiems verslo sandoriams, net jei dėl jų nėra aiškiai dar kartą susitarta. Mūsų Pirkimo sąlygos yra taikomos net jei mes vykdome jūsų užsakymą besąlygiškai nežinodami tų jūsų sąlygų, kurios yra priešingos ar skirtingos mūsų Pirkimo sąlygoms.
 118. 1.2. Pagal šią sutartį, visi tarp mūsų ir jūsų sudaromi susitarimai dėl sutarčių vykdymo, turi būti sudaromi raštu.
 119. 1.3. Mūsų Pirkimo sąlygos taikomos tik bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, kaip apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 310 (4) skirsnyje.
 120. 2 skirsnis
  Pasiūlymas, pasiūlymo dokumentai, rašytinė forma, nukrypstančių užsakymų patvirtinimas

  2.1.
  Bet kokia informacija, kurią jūs sužinote iš mūsų užsakymo, negali tapti prieinama jokiai trečiajai šaliai be mūsų raštiško sutikimo.
 121. 2.2. Mūsų kompetencija gali būti naudojama tik gamybai mūsų užsakymo pagrindu ir turi būti laikoma konfidencialia; papildomai taikomas 9 skirsnio 2 poskirsnis.
 122. 2.3. Bet kokie mūsų užsakymai yra teisiškai galiojantys tik tuomet, jei jie yra išduoti raštu ir teisiškai įpareigojantys. Tas pats taikoma bet kokiems papildymams, pakeitimams ar papildomiems susitarimams. Bet kokie užsakymai, papildymai, pakeitimai arba papildomi susitarimai, kurie nukrypsta nuo šios nuostatos, yra niekiniai ir negalioja. Bet kokie nukrypimai užsakymo formoje nėra atitaisomi tuo, kad mes gauname jūsų pristatymą. Šiuo mes prieštaraujame bet kokių užsakymų, kurie nukrypsta nuo mūsų užsakymų, patvirtinimui. Vien tik mūsų rašytiniu užsakymo patvirtinimu yra nustatoma kiekvieno pristatymo apimtis, turinys ir kainodara.
 123. 3 skirsnis
  Kainos, mokėjimo sąlygos, priešpriešinio reikalavimo ir užlaikymo teisės, mokėjimas prieš pranešimo apie defektus terminą

  3.1. Mūsų užsakyme nurodyta kaina yra privaloma. Jei nesudarytas joks rašytinis susitarimas, kuriame nurodoma kitaip, užsakyme nurodyta kaina apima pristatymą „nemokamai į kliento teritoriją“ ir būtinas pakavimo priemones, pavyzdžiui, padėklus arba dėžinius padėklus.
 124. 3.2. Mes galime tvarkyti tik tokias sąskaitas faktūras ir pristatymo dokumentus, kuriuose yra nurodytas užsakymas ir esminiai numeriai, kaip nurodyta mūsų užsakyme. Tiekėjas atsako už visas pasekmes, kylančias iš šio įsipareigojimo nesilaikymo, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad nėra atsakingas už to nepadarymą.
 125. 3.3. Jei nesudarytas joks rašytinis susitarimas, kuriame nurodoma kitaip, mes sumokame pirkimo kainą su 3{a353f00b5eea513caba01b73acf7d83d11932e05242ee9fcce17c07a92818bd1} nuolaida per 14 dienų po pristatymo ir sąskaitos faktūros gavimo, arba be atskaitymo per 30 dienų po pristatymo ir sąskaitos faktūros gavimo.
 126. 3.4. Mes turime teisės aktais nustatytas teises ryšium su bet kokiais mūsų reikalavimais dėl priešpriešinio reikalavimo ir užlaikymo teisės.
 127. 3.5. Visi mokėjimai atliekami pagal mūsų prekių ir jų kiekio patikrinimo rezultatus. Bet kokie mokėjimai atlikti prieš mūsų patikrinimo ir skundų pateikimo laikotarpių pabaigą, kaip numatyta 6 skirsnyje, nereiškia, kad mes patikrinome jūsų pristatytas prekes ar jų kiekius, arba atsisakome teisės į bet kokius skundus dėl kiekio trūkumų ar kokybės, arba patvirtiname pristatymą. Jūs turite grąžinti bet kokias sumas, jei yra nustatyta, kad buvo permokėta dėl nukrypimų nuo kokybės ar kiekio.
 128. 4 skirsnis
  Pristatymo laikotarpis, kvietimas teikti dalinius pristatymus, pristatymo kiekių derinimas

  4.1. Pristatymo laikotarpis nustatytas užsakyme ar kvietime teikti pristatymą yra privalomas.
 129. 4.2. Jūs nedelsiant pranešate mums raštu, jei iškyla arba paaiškėja kokios nors aplinkybės, dėl kurių negali būti laikomasi sutarto pristatymo laikotarpio.
 130. 4.3. Bet kokiu pristatymo vėlavimo atveju mums garantuojamos įstatymų suteikiamos teisės. Visų pirma, mes turime teisę reikalauti kompensacijos, o ne vykdymo ir nutraukti sutartį, jeigu tiekėjas neįgyvendina pristatymo įvykdymo, praėjus priimtinam mūsų nustatytam laikotarpio pratęsimui. Jei mes pareikalaujame kompensacijos, jūs turite teisę įrodyti, kad nesate atsakingas už savo įsipareigojimų pažeidimą.
 131. 4.4. Iki 4 savaičių iki pristatymo datos, mes turime teisę pareikalauti šiai pristatymo datai užsakomo kiekio dalinių pristatymų. Mes turime teisę paskirti vėlesnę pristatymo datą likusiam pristatymo kiekiui, kuris nebuvo įtrauktas į kvietimą teikti dalinį pristatymą pagal numatytą pristatymo datą. Teikiant kvietimus teikti dalinį pristatymą, yra pagrįstai atsižvelgiama į jūsų interesus.
 132. 4.5. Veiklos nuosmukio atveju dėl nenumatytų įvykių, pvz., force majeure, mes turime teisę koreguoti užsakytą pristatomų prekių kiekį pagal mūsų reikalavimus ne ilgesniu nei 4 savaičių laikotarpiu iki pristatymo datos. Šiuo atveju, yra pagrįstai atsižvelgiama į jūsų interesus. Jei mes pasinaudojame šia teise, jūsų teisės dėl jokių tolimesnių teisių ryšium su šio kiekio koregavimo rezultatu negalioja.
 133. 5 skirsnis
  Rizikos perdavimas, pristatymas, dokumentai

  5.1.
  Rizikos perdavimas įvyksta tuomet, kai prekės yra iškraunamos ir pristatomos į mūsų nurodytą iškrovimo vietą. Jei nesudarytas joks rašytinis susitarimas, kuriame nurodoma kitaip, pristatymas yra „nemokamai į kliento teritoriją“.
 134. 5.2. Visuose važtaraščiuose ir pristatymo dokumentuose jūs turite tiksliai nurodyti mūsų užsakymo ir medžiagų numerį; jei šių duomenų nėra, mes nesame atsakingi už bet kokius vykdymo vėlavimus.
 135. 6 skirsnis
  Defektų tyrimas, garantija, galiojimo pabaiga dėl senaties, garantijos, standartų laikymasis

  6.1. Mes privalome tikrinti prekes dėl bet kokių kokybės ar kiekio nukrypimų per priimtiną laikotarpį; mūsų skundas laikomas pateiktu tinkamu laiku, jei tiekėjas jį gauna per 21 darbo dieną po prekių priėmimo, arba, paslėptų defektų atveju, per 14 darbo dienų nuo pranešimo apie nustatytą defektą.
 136. 6.2. Mes turime teisę kelti teisės aktais nustatytus, dėl defektų kylančius reikalavimus be jokių apribojimų; bet kuriuo atveju, mes turime teisę savo nuožiūra reikalauti, kad tiekėjas pašalintų defektą arba pristatytų naujas prekes. Mes pasiliekame teisę reikalauti kompensacijos, ypač teisę reikalauti kompensacijos, vietoje vykdymo.
 137. 6.3. Nustatomas ne trumpesnis nei 36 mėnesių senaties terminas nuo rizikos perdavimo, jeigu joks ilgesnis senaties terminas nėra nustatytas pagal įstatymus ar sutartį.
 138. 6.4. Sutarti laikotarpiai yra sprendžiamieji bet kokiems sutartiniams garantijų susitarimams.
 139. 6.5. Jūs suteikiate savo patikinimą, kad visos jūsų tiekiamos prekės atitinka visas ES viduje taikomas specifikacijas, reikalavimus ar direktyvas.

  7 skirsnis
  Atsakomybė už produktą, kompensacija, atsakomybės draudimas
 140. 7.1.Kadangi jūs esate atsakingas už bet kokią, gaminiams padarytą žalą, jūs privalote atlyginti mums nuostolius pagal pirmą pareikalavimą pagal bet kokius trečiųjų šalių kompensacijos reikalavimus tiek, kiek tokių reikalavimų priežastis yra jūsų įgaliojimų ir organizacijos kompetencijoje, ir jūs patys esate atsakingi už bet kokius sandorius su išorės šalimis.
 141. 7.2. Savo atsakomybės ribose poskirsnyje (1) nurodytais žalos atvejais, jūs, taip pat, privalote atlyginti visas išlaidas pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 683 arba 670 skirsnius arba pagal Civilinio kodekso 830, 840 arba 426 skirsnius, kurios atsiranda arba yra susijusios su bet kokia mūsų vykdyta atšaukimo veikla. Mes informuosime jus apie bet kokio turinio ir apimties atšaukimo priemones, kurios turi būti įgyvendintos, kiek tai įmanoma ir pagrįsta, ir suteiksime jums galimybę padaryti pareiškimą šiuo klausimu.

 142. Ši nuostata nepažeidžia jokių kitų teisinių reikalavimų.
 143. 7.3. Rangovas įsipareigoja gauti atsakomybės už produktą draudimą 10 milijonų eurų sumai vienam žalos atlyginimo reikalavimui dėl asmens sužalojimo / žalos turtui; jei mes įgyjame teisę į bet kokius papildomus kompensacijos reikalavimus, jie išlieka nepakitę.
 144. 8 skirsnis
  Nuosavybės teisės

  8.1. Jūs garantuojate, kad, ryšium su jūsų pristatymu, nėra pažeidžiamos jokios kokių nors trečiųjų šalių Europos Sąjungoje teisės.
 145. 8.2. Jei trečiosios šalies pretenzija yra mums pateikiama dėl šios priežasties, jūs, gavę mūsų pirmąjį rašytinį pareikalavimą, privalote mums visiškai atlyginti nuostolius dėl tokių pretenzijų.
 146. 8.3. Jūsų pareiga atlyginti mums nuostolius taikoma visoms išlaidoms, kurias mes neišvengiamai patyrėme dėl ar ryšium su bet kokiomis trečiosios šalies pateiktomis pretenzijomis.
 147. 8.4. Senaties terminas yra dešimt metų nuo sutarties sudarymo dienos.
 148. 9 skirsnis
  Slaptumas

  9.1. Jūs privalote laikytis griežtų konfidencialumo nuostatų dėl visų be išimties jums pateikiamu techninių duomenų ir visų kitų jūsų gaunamų dokumentų bei informacijos. Ši informacija gali būti atskleista trečiosioms šalims tik gavus mūsų raštišką sutikimą.
 149. 9.2. Konfidencialumo įsipareigojimas lieka toliau galioti net po šios sutarties galiojimo pabaigos; jis nustoja galioti tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek žinios apie gamybą, pateiktos techniniuose duomenyse bei kituose dokumentuose ir su kita informacija, tampa visuotinai žinomos.
 150. 9.3. Konfidencialios informacijos atskleidimas ir galimas dokumentų, pavyzdžių ar modelių perdavimas nereiškia jokių teisių į intelektinę nuosavybę ar know-how, ir nėra paskelbimas, ir išankstinis naudojimas, kaip apibrėžta Patentų ir naudingojo modelio įstatymo (Patent and Utility Model Law) prasme.
 151. 10 skirsnis
  Vienintelė jurisdikcijos vieta, vykdymo vieta
 152. 10.1. Jeigu šalys yra registruotos verslo įmonės, juridiniai asmenys pagal viešąją teisę ar specialieji fondai pagal viešąją teisę, vienintelė jurisdikcijos vieta, įskaitant bet kokias teismo bylas, susijusias su vekseliais, čekiais ir supaprastintais procesais, ir nepriklausomai nuo ginčo vertės, bus Brackenheim Apylinkės teismas (Amtsgericht), kuris yra atsakingas, kaip faktinis ir vietinis pirmosios instancijos teismas pagal mūsų įmonės registracijos vietą, tačiau, mes taip pat turime teisę kreiptis dėl jūsų su ieškiniu pagal jūsų įmonės registracijos vietos ar gyvenamosios vietos jurisdikciją. Ta pati nuostata taip pat taikoma, jei jūs neturite jurisdikcijos Vokietijoje, arba jei jūs perkėlėte savo registracijos vietą arba yra įprastinę buvimo vieta už Vokietijos ribų po sutarties sudarymo, arba jei jūsų įmonės registracijos vieta arba įprastinė buvimo vieta nėra žinoma kreipimosi į teismą metu.
 153. 10.2. Jei užsakyme nenurodyta kitaip, mūsų įmonės registracijos vieta, Güglingen-Eibensbach miestas, yra vykdymo vieta.
 154. 11 skirsnis
  Nepavaldumas JT komercinei teisei
  Taikomi išskirtinai Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, arba jie turi pirmenybę. JT komercinė teisė netaikoma.
 155. 12 skirsnis
  Duomenų apsauga, užtikrinimas

  12.1. Mes užrašome jūsų asmens duomenis tik tam tikslui, kurį nurodote juos mums suteikdami. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik Layher Group.
 156. 12.2. Jūs sutinkate ir įgaliojate mus tvarkyti, saugoti ir analizuoti duomenis, kuriuos mes gauname dalykinio bendradarbiavimo metu, laikantis atitinkamų duomenų apsaugos taisyklių.
 157. 12.3. Mūsų privatumo politikos deklaraciją ir kitos informacijos apie duomenų apsaugą galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu: www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02
 158. Interneto svetainė visos teisės saugomos
  Visas šios svetainės turinys yra saugomas autorinių teisių. Atskirų puslapių ir / ar jų dalių atsisiuntimas ar spausdinimas yra leidžiamas tik tiek, kiek tai reikalinga tikslui kuriam tai skirta, pasiekti.
 159. Dauginimas, perdavimas arba tvarkymas yra draudžiamas be išankstinio raštiško autoriaus sutikimo.
 160. Interneto svetainė atsakomybės atsisakymas
  Bet kokia atsakomybė už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl naudojimosi šia interneto svetaine ir susietų išorinių svetainių turinio, nepaisant ypatingai kruopščios kontrolės, negali būti prisiimta.
Layher Baltic. Pastolių sistemos. Pagaminta Vokietijoje